Privacyverklaring de Branding     

onderdeel van Soul & Business Connection

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier om uw behandeling te kunnen uitvoeren en contact met u te onderhouden. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·      Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·      Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·      Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Enige uitzondering hierop is mijn collega (tevens partner) in de praktijk voor wie uw gegevens moeilijk volledig (maar wel zoveel mogelijk) geanonimiseerd kunnen blijven. Uiteraard geldt voor mijn collega ook beroepsgeheim.

·      Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn collega binnen de praktijk een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SBConnection / Praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie de Brandingverwerkt persoonsgegevens over u noodzakelijk voor uw behandeling en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam

·      Adresgegevens

·      Geboortedatum

·      Geslacht

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

·      Relevante medische gegevens

·      Voor therapie noodzakelijke sociale gegevens

·      Huisarts gegevens

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens geeft u uw toestemming in de therapieovereenkomst, die wordt ondertekend voordat de therapie kan beginnen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar dienen ouders of voogd hun toestemming te geven.

Delen met anderen

SBConnection / Praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie de Brandingdeelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de behandeling met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons werken en toegang tot gegevens zouden kunnen hebben, zoals voor bv computeronderhoud, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SBConnection / Praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie de Branding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

SBConnection / Praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie de Brandinggebruikt geen trackingcookies. Op de website van de Branding worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Branding gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

SBConnection / de Branding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de-branding.net

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met de Branding kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                         Voetiusstraat 3

Postcode en plaats:                                                                3512 JL  Utrecht      

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:                       0207923          

Telefoonnummer:                                                                    0653191597 / 0651161888

E-mailadres:                                                                            info@de-branding.net